Du är här:

Våra etiska regler

Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning när vi ställs inför ett dilemma, ger våra etiska regler en mer specifik vägledning på en rad områden.

Speak Up-systemet: Anmälning om oetiskt beteende

Lagenligt handlande, hållbart och etiskt uppförande är av avgörande betydelse för Nordzucker.  Som företag med mer än 3 200 medarbetare i Europa tar vi våra värdeord – ansvar, engagemang, mod och uppskattning – mycket seriöst.


Vi vill därför uppmana alla våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter att hjälpa oss att upptäcka oetiska beteende och olagliga affärsmetoder. Vi avser då i synnerhet information om:

  • Korruption och mutor
  • Egendomsbrott (t.ex. bedrägeri och stöld)
  • Brott mot miljöskyddsbestämmelser, produktsäkerhet och arbetsmiljöbestämmelser
  • Beteende som kan leda till felaktig eller oriktig ekonomisk rapportering och revision
  • Sexualbrott
  • Brott mot konkurrens- och dataskyddslagar
  • Brott mot Nordzuckers Etiska regler

Genom detta anmälningssystem (BKMS® System) kan du anmäla ärenden inom dessa områden öppet och - om du önskar – anonymt. Anmälningar som du lämnar över detta system behandlas strikt konfidentiellt.

Hjälp oss att upptäcka oetiska beteende och olagliga affärsmetoder!
Klicka här »